ข้อมูลกิจกรรม

LOBO FAMILY COOKING TASTE

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทโกลโบ ฟูดส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความสุขของพนักงาน การร่วมทำกิจกรรมภายในครอบครัวถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความรัก ความผูกพัน ภายในครอบครัวของพนักงาน และบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำกิจกรรมโดยใช้ผลิตภัณฑ์โลโบเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยให้พนักงานและครอบครัวร่วมกันทำเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์โลโบของเรา เพื่อส่งภาพถ่ายหรือ VDO การทำอาหาร มาชิงรางวัล และประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายหรือ VDO ลงในเว็บไซค์ภายในบริษัทฯ ถือเป็นต้นแบบในทำกิจกรรมครอบครัวเพื่อขยายผลสู่เพื่อนพนักงาน และยังส่งเสริมให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อสร้างเป็นต้นแบบครอบครัวอบอุ่นของพนักงาน - เพื่อให้พนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว - เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ของครอบครัวพนักงาน และบริษัทฯ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ครอบครัวพนักงาน 20 ครอบครัว
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดตั้งคณะทำงาน Happy Workplace ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดประชุมทีมงาน Happy Family เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ - กำหนดรูปแบบ กติกา และช่องทางการส่งภาพถ่ายหรือVDO - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพนักงาน - จัดหาผลิตภัณฑ์โลโบในการสนับสนุนกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แบบสอบถามชี้วัดระดับพนักงาน และระดับองค์กร ก่อน-หลังการทำกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
ที่อยู่องค์กร :
482 ม.1 ซ.ผูกมิตร ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
e-mail :
training@globofood.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นรรัตน์ มั่นคง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการ
แผนก :
ฝึกอบรม
ฝ่าย :
-
e-mail :
training@globofood.com
line ID :
noredtoi
มือถือ :
08-7707-9768