ข้อมูลกิจกรรม

โครงการสร้างสุขบนดอยสูง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บ้านเลอะกราอยู่ห่างจากอำเภออมก๋อย 120 กิโลเมตร มีประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นโรงเรียนของหมู่บ้าน สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-ป.6 มีนักเรียน 33 คน ครู 2 คน พักอาศัยที่บ้านชาวบ้าน มีการโยกย้ายบ่อยเนื่องจากทุรกันดาร และขาดขวัญกำลังใจ ความต้องการของศูนย์คือ อยากได้บ้านพักครู ห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อหาเงินบริจาคร่วมต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และสิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนควรมี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
35
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียน และครู
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2552
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่สูง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ค้าหาพื้นที่เป้าหมาย - ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ - กำหนดกิจกรรม - รับบริจาค ทั้งในและนอกหน่วยงาน - จัดกิจกรรมในพื้นที่ - สรุปผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- อาคารสถานที่ของโรงเรียน (ห้องน้ำ, ห้องสมุด) - ความสุขของครูและเด็กนักเรียน - ความสุขของผู้ร่วมกิจกรรม (ผู้บริจาค, ผู้ร่วมสร้างอาคาร)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-ผู้บริหารให้ความสำคัญมอบนโยบาย - สิ่งของบริจาค - ความร่วมมือกันของคณะทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ค้นหาพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพะเยา - ประชาสัมพันธ์โครงการ - การเห็นประโยชน์ร่วมกัน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ที่อยู่องค์กร :
602 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000
โทรศัพท์ :
090-992-2616
e-mail :
apower007@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
ตำแหน่ง :
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
089-858-5166