ข้อมูลกิจกรรม

ปันรักในวันเกิด

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความผ่อนคลายจากการทำงานให้พนักงาน 2. เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานและผู้บริหาร 4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/ กิจกรรม : 400 บาท/คน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำรายชื่อพนักงาน 2. สำรวจและคัดเลือกกิจกรรม 3. ลงพื้นที่ที่จะทำกิจกรรม 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดกิจกรรม 6. ประเมินผล (แบบสอบถาม)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60% ของพนักงานที่มีสิทธิ 2. ระดับความพึงพอใจมากกว่า 70%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ยอดการผลิตในแต่ละช่วง 2. รูปแบบกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม 2. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเข้าร่วม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (โรงงานสุขุมวิท)
ที่อยู่องค์กร :
2,2/1 สุขุมวิท62 แยก3 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ :
084-481-4052
e-mail :
waraporn@snpfood.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายนภัสรพี หมั่นมาก
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บุคคล
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
์์napatrapee@snpfood.com
line ID :
tnapatrapee
มือถือ :
083-017-1681