ข้อมูลกิจกรรม

การออกกำลังกายตอนเช้า

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าพนักงานมีภาวะไขมันสูง และมีรูปร่างที่อ้วนขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานทุกระดับได้ออกกำลังกายก่อนการเริ่มงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่ด้านหน้าของแต่ละหน่วยงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. พนักงานเข้าแถวเคารพธงชาติ ด้านหน้าสถานที่ทำงาน 2. บริษัทฯ เปิดเพลง พนักงานทุกคนออกกำลังกาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรว ลดการลาป่วย 2. ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุน 2. พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้พนักงานได้ทำกิจกรรม Happy Workplace ในด้านอื่น ๆ เช่น Happy Money

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด มหาชน
ที่อยู่องค์กร :
125/10 ม.5 ต.บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
038-271-933
e-mail :
i-hrs@tmc.co.th
website :
www.tmc.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ธนัยนันท์ คันทานนท์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
อำนวยการบุคคล
ฝ่าย :
อำนวยการบุคคล
e-mail :
i-hrs@tmc.co.th
line ID :
hr-tmc
มือถือ :
081-762-6312