ข้อมูลกิจกรรม

เคล็ด(ไม่)ลับสร้างสุขทางการเงิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทฯมีความต้องการจัดการปัญหาหนี้สินของพนักงาน การบริหารเงิน วิธีการออมเงิน เพื่อใช้ในวัยเกษียณ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานรู้วิธียื่นภาษี ลดหย่อนภาษี ลดปัญหาการลาออกของพนักงานและการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1630
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
5
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงอาหารของบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำการวิเคราะห์การทำกิจกรรม Happy Workplace นำกิจกรรมที่บริษัทฯ ทำอยู่แล้วมาใส่ในกล่อง Happy8menu 2. จัดตั้งทีม CFT ขึ้นมาเพื่อร่างรับผิดชอบโครงการ 3. ไปดูบริษัทฯ ต้นแบบที่ทำเรื่อง Happy Money 4. ติดต่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเข้ามาอบรมให้ความรู้กับพนักงาน 5. ประเมินผลความสำเร็จของความรู้ทางการเงิน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สรุปผลคะแนนการประเมินผลจากความรู้ทางการเงินที่พนักงานได้จากการอบรม 2. ติดต่อสถาบันการเงินเข้ามา เช่น สลาก ธกส., สลากออมสิน, LTF, RMF พนักงานให้ความสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานให้ความสนใจที่จะเข้าอบรม เพิ่มความรู้ทางการเงิน 2. พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เงิน ออมเงิน 3. พนักงานได้รับความรู้ทางการเงิน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. สำรวจสภาพหนี้สินของพนักงาน เก็บข้อมูลหนี้สินของพนักงาน 2. แยกกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ทางการเงินไม่เท่ากัน 3. คนที่มีปัญหาหนี้สินจริง ๆ ดึงออกมาแก้ปัญหา 4. กิจกรรม Money Expo ต้องป้องกันการขายบัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นปัญหาหนี้สินเพิ่มตามมา

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บริดจสโตน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/622 ม.4 ต.บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
088-022-1838
e-mail :
anan.thongbai@bridgestone.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อนันต์ ทองใบ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
บริหารงานทั่วไป
e-mail :
anan.thongbai@bridgestone.com
line ID :
มือถือ :
088-022-1838