ข้อมูลกิจกรรม

บริจาคสิ่งของให้บ้านพักคนชราและเด็กพิการ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อสร้างความอบอุ่นและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และเด็กพิการหรือขาดแคลน ไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เดียวดายหรือมีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อปันรักให้สังคมเกิดความสุข

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2550
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จ.ชลบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เสนองบประมาณ - ติดต่อบ้านพักคนชรา เด็กพิการ สอบถามความต้องการ - จัดทำยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สร้างขวัญกำลังใจให้คนชราและเด็กพิการ 2. ให้พนักงานมีความรู้ถึงการให้แบ่งปัน 3. ทำให้พนักงานได้ไปท่องเที่ยว

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- รับบริจาคสิ่งของจากบุคคลภายนอก/ภายใน - จากทีมผู้บริหารสมทบทุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- การประชุมวางแผน - ติดตามผล ถามความต้องการของสถานสงเคราะห์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ศรีทองภิญโญ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/8-9 ถนนเทศบาล 1 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ :
087-541-3427
e-mail :
mmpdz.01@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
มาลาตี องค์สาม
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
mmpdz.01@gmail.com
line ID :
มือถือ :
087-541-3427