ข้อมูลกิจกรรม

Happy Trip บิ๊กซ้งพาเที่ยวฟรี กินฟรี สวนผึ้งราชบุรี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

อยากให้พนักงานทุกคนมีความสุข สานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้พบปะได้กินข้าวร่วมกัน เพราะโอกาสที่เราจะได้เจอกัน รวมตัวกัน 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พนักงานมีความสามัคคี 2. พนักงานกับผู้บริหารเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน 3. พนักงานเข้าใจกันมากขึ้น 4. พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและครอบครัว ผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สมุทรสาคร-ราชบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดหาสถานที่ท่องเที่ยวและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ 3. แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละสาขา สาขาละ 1 คน 4. เดินทางตามกำหนดการ โดยมีกิจกรรมระหว่างทาง เพื่อเพิ่มความสมัครสมานสามัคคี 5. รับประทานอาหารร่วมกัน 6. ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 7. ทำแบบประเมิน 8. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานแต่ละสาขาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ขณะเดินทางและทำกิจกรรมร่วมกัน 2. ได้แบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันระหว่างเดินทาง 3. พนักงานได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การให้ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร 2. ผู้บริหารเห็นด้วยกับกิจกรรมที่จัดขึ้น 3. การตรงต่อเวลาของบุคลากรทำให้จบทริปการเดินทางตามกำหนดการที่วางไว้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี หาสถานที่ที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่จัดกิจกรรมขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
13/6 หมู่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร 7400
โทรศัพท์ :
034 494477 / 0876656
e-mail :
bigsongsuperstore@hotmail.com
website :
www. Bigsongsuperstore.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วรรณา ทิพยทยารัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้บริหาร
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
bigsongsuperstore@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
083-999-7369