ข้อมูลกิจกรรม

สุขใจปีใหม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์ประจำปีของพนักงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และเป็นการผ่อนคลายในช่วงสิ้นปี เนื่องจากพนักงานทำงานมาทั้งปีติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 10 เดือน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเพิ่มความรัก ความสามัคคีระหว่างพนักงานด้วยกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
11
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
จังหวัดเชียงรายและโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ อ.แม่สาย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ร่วมระดมความคิดเห็นจากพนักงานว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างที่แตกต่างจากทุกปีที่เคยจัดมา - มีข้อเสนอให้ออกเที่ยวด้วยกัน พร้อมกับทำงานจิตอาสาร่วมกับชุมชน - รวบรวมข้อเสนอแนะและบทสรุปในการประชุมพนักงานในช่วงสิ้นปี - ในแต่ละกิจกรรมมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่น การจองรถ การประสานงานชุมชน เตรียมอาหาร วางลำดับโปรแกรมเที่ยว - จัดกิจกรรมแลกของขวัญโดยพนักงานจับฉลากชื่อคู่ของตัวเองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว กิจกรรมที่จัดขึ้นจะงดแอลกอฮอล์ - พนักงานได้ทำกิจกรรมทำเสื้อมัดย้อมด้วยตนเอง และใสในวันที่ทำกิจกรรมจิตอาสา - กิจกรรมจิตอาสาคือการไปฉาบกำแพงโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 71 ช่องขนาด 2*1.2 ม. และมีกิจกรรมท่องเที่ยวและทำบุญร่วมกันของพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานทุกคนมีความสุขและมีความภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับชุมชนได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี - ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่พนักงานและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ใจของพนักงาน 2. กิจกรรมที่จัดตรงกับกับความต้องการของพนักงาน พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ศึกษาและรวบรวมความต้องการ/ปัญหาของพนักงานให้ลึกซึ้งและเข้าใจมากขึ้น 2. ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม พร้อมกำหนดงบประมาณให้ชัดเจน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท การ์ดิเนีย สัมพันธ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
89 ม.7 ต.หนองจ้อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ :
061-727-3557
e-mail :
jeab.sumpun@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จอมขวัญ กิจบุญชู
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
a.sumpun@gmail.com
line ID :
มือถือ :
081-783-8347