ข้อมูลกิจกรรม

ปลูกปะการังและปล่อยเต่าทะเล

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงภาวะโลกร้อน - เพื่อให้พนักงานได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนและได้พบปะกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
400
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
4
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สัตหีบ จ.ชลบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ติดต่อศูนย์เพาะพันธ์เต่าเพื่อนัดหมาย/หน่วยงานเพาะเลี้ยงปะการัง - ติดต่อรถโดยสาร - ติดต่อร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว - ออกเอกสารแจ้งทุกแผนกเพื่อขอรายชื่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้ความรู้เรื่องวิวัฒนาการของปะการังและเต่าทะเล - พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน - พนักงานได้ไปเที่ยวพักผ่อน - พนักงานได้พบปะเพื่อพนักงาน - มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทำให้ลดช่องว่างระหว่างกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือของพนักงาน - การเห็นคุณค่าของฝ่ายบริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อาจจะมีการแวะวัดหรือสถานที่พักผ่อนระหว่างทาง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ที่อยู่องค์กร :
99/1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง - กทม. 10400
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :