ข้อมูลกิจกรรม

สร้างรายได้เสริม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการสำรวจพนักงานมีรายได้หลักจากการทำงานเพียงทางเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อรายจ่าย หากมีรายได้เสริมก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อช่วยให้พนักงานมีรายได้เสริมในช่วงหลังเลิกงานหรือวันหยุด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
20
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ติดต่อร้านค้าหรือกลุ่มสหกรณ์ - จัดเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำ - สอนพนักงานในกลุ่มที่ลงทะเบียน - คัดเลือกพนักงานที่สามารถทำได้ - รับงานและอุปกรณ์มากระจายให้พนักงาน - เรียกเก็บเงินแล้วส่งร้านค้า - รับเงินแล้วจ่ายให้แก่พนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. มีออเดอร์สม่ำเสมอ 2. มีพนักงานที่ให้ความสนใจในโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
55/5 หมู่ 4 ต. เขาแหลม ลพบุรี ชัยบาดาล 15130
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
siwapondpong@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
siwapondpong@hotmail.com
line ID :
มือถือ :