ข้อมูลกิจกรรม

สายใยรักผูกพัน สานสัมพันธ์แม่ลูก

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเป็นเสมือนมารดาของผืนแผ่นดินไทยที่เกื้อกูลเลี้ยงดูคนไทยอยู่ทุกเวลา และถือเป็นวันที่สำคัญของลูก ๆ ทุกคน คือ “วันแม่แห่งชาติ” ทางแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการโรงงาน 1 จึงขอเสนอโครงการ “สายใยรักผูกพัน สานสัมพันธ์แม่ลูก” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้แสดงความรัก ร่วมทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกันกับแม่หรือคนในครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีโอกาสแสดงความรัก ความรู้สึกที่ลูกมีต่อแม่ หรือแม่มีต่อลูก โดยการสื่อความรู้สึกผ่านทางเรียงความ - ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำกิจกรรม และใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
15
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “แม่ฉันที่หนึ่งในดวงใจ” 1.1 เริ่มวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 ระยะเวลาการส่งเรียงความในกระดาษ A4 ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด 1.2 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ทางคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกเรียงความจำนวน 10 คน 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 คน พร้อมบุคคลในครอบครัว ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นแม่หรือลูกได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ดังนี้ 2.1 กิจกรรมเที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวพนักงาน - ตัวชี้วัดความสำเร็จ วัดจากความพึงพอใจของพนักงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
34/1 ม.7 ถ.พึ่งสุขอุทิศ ต.พึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ :
02-987-8137-40
e-mail :
ploentak@ goldenfoodssiam.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เพลินตา กัญญาคำ
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
ploentak@ goldenfoodssiam.com
line ID :
-
มือถือ :
09-5359-1632