ข้อมูลกิจกรรม

ล๊อตเตอรี่ โปรแกรม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากสภาพการณ์การทำงานปัจจุบันทำให้เกิดการเร่งรัดด้วยเวลา เพื่อให้ได้ตามแผนที่วางไว้ตามกระบวนการผลิต ทำให้พนักงานต้องทำงานตามเวลาที่ถูกกำหนด ผลที่ตามมาคือ พนักงานขาดงานและไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการทำ ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน พนักงาน และเพื่อนร่วมงานในแต่ละแผนก

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานทุกระดับและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์กร - เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ - ลดความขัดแย้งและนำไปสู่การดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ การทำงานเป็นทีม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานรายวันระดับปฏิบัติการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ - กำหนดกติกาในการเข้าร่วมโครงการ โดยพนักงานที่ได้รับล๊อตเตอรี่จะต้องไม่มีการ ขาด ลา มาสาย ในเดือนนั้น ๆ - กำหนดวันทำกิจกรรมและงบประมาณ - สื่อสารองค์กร - ประชุม HR เพื่อวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเช็คประวัติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - ประชุมระดับสูงสุดของฝ่าย หัวหน้าแผนก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการของโครงการ - ทำการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้พนักงานทราบถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- อัตราการขาด ลา มาสาย ลดลง - ผลผลิตตรงตามแผนที่ได้วางไว้ - พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กัน และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร - พนักงานทุกคนมีวิสัยทัศน์ในการทำงานไปในทางเดียวกันตามที่องค์กรกำหนดไว้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - ความร่วมมือ ความสามัคคี และบรรยากาศการทำงานที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหาร กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินกิจการขององค์กรตามแนวทางความยั่งยืน - พนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จัดทำเครื่องมือในการประมวลผล

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว
ที่อยู่องค์กร :
18 ม.5 ถ.สระแก้ว-กบินทร์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ :
075-570-042 ต่อ 301-2
e-mail :
somchaik@sritranggroup.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสมชัย กาเยาว์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
somchaik@sritranggroup.com
line ID :
somchow
มือถือ :
082-097-9596