ข้อมูลกิจกรรม

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานได้รับความเห็นชอบและสนันสนุนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับชั้น และบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงอันตรายและการป้องกันอันตรายตามหลักการของระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและบุคคลทั่วไป ให้มีขวัญกำลังใจและความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และตระหนักถึงอันตราย อันอาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
700
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับชั้น บุคคลภายนนอก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
7
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
แคนทีน ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ก่อนดำเนินการ - สำรวจปัญหาและความต้องการของพนักงาน/บุคลากรภายนอก - วางแผนและเขียนโครงการเพื่อการนำเสนอคณะ คปอ. 2. ระหว่างการดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์โครงการ มอบหมายงานและผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม - จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประกวดแต่งคำขวัญ รูปถ่ายอันตรายจากองค์กร 3. หลังดำเนินการ - ประเมินผลโครงการ ปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สรุปกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานร้อยละ 50 จากปี 2558 โดยเทียบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 10 ราย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การตระหนักถึงอันตรายและการมีส่วมร่วมของพนักงานทุกระดับชั้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ขยายเวลาการจัดโครงการจาก 7 วัน เป็น 15-30 วัน 2. จัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับหน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุ 3. ทำการเฝ้าระวังอุบัติเหตุกับหน่วยงานที่เกิดเหตุและข้างเคียง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บมจ. การบินไทย ฝ่ายครัวการบิน (สุวรรณภูมิและดอนเมือง)
ที่อยู่องค์กร :
333/4 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
089-533-0690
e-mail :
sakda.t@thaiairways.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายศักดิ์ดา ถนอมธนสมบัติ
ตำแหน่ง :
Sup Auto Mech และ จป.วิชาชีพ
แผนก :
ซ่อมบำรุง
ฝ่าย :
ครัวการบินดอนเมือง
e-mail :
sakda.t@thaiairways.com
line ID :
sakda.2907
มือถือ :
089-533-0690