ข้อมูลกิจกรรม

เจ้าภาพงานทอดกฐินประจำ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให้พนักงานตระหนักถึงพระพุทธศาสนา เนื่องจากบริษัทอยู่ในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้การอยู่ร่วมกันกับชุมชนรอบ ๆ บริษัทได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลชุมชน อาทิเช่น หมู่บ้าน โรงเรียน และวัด เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา - เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงพระพุทธศาสนา - เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีให้กับพนักงานในการร่วมกิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
วัดโดยรอบที่อยู่บริเวณบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
7
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2546
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
วัดโดยรอบของบริษัทที่อยู่ภายใต้รัศมีระยะทาง 5 กิโลเมตรและวัดในพื้นที่เขตส่งเสริม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานกฐินประจำ - ประชุมคณะทำงานเพื่อคัดเลือกวัดที่จะเป็นเจ้าภาพทอดองค์กฐิน และกำหนดวันจัดกิจกรรม - จัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดงานทำบุญวันฉลององค์กฐิน - แจ้งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุง - พนักงานเกิดความสามัคคีและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้น - ความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การให้ความร่วมมือของพนักงาน ชุมชน และหน่วยงานที่เข้าร่วม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
24 / 2 ม.2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทรศัพท์ :
036-591-475-6 ต่อ 6600
e-mail :
saranyas@mitrphol.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวศรัญญา ซื่อตรง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าทรัพยากรบุคคล
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
saranyas@mitrphol.com
line ID :
kkoy1154311
มือถือ :
087-115-4311