ข้อมูลกิจกรรม

ปลูกผักสวนครัว รั้วโรงงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทไม่มีโรงอาหาร แต่มีครัวให้พนักงานทำอาหารทานเอง สังเกตหลายครั้งที่พนักงานไปเก็บผัก จึงจัดให้มีที่ปลูปผักในโรงงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ 2. พนักงานสะดวกในการทำอาหาร 3. ความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่อยู่ในโรงงาน (ประจำ)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
2558
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แบ่งทีมงานรับผิดชอบผักตามความต้องการแต่ไม่ซ้ำกัน - เปิดให้พนักงานสามารถเก็บไปทานที่บ้านหรือหากผลผลิตเยอะสามารถนำไปขายได้ - จัดเวลา อำนวยความสะดวกให้พนักงานไม่รู้สึกลำบาก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้ผลผลิตมาบริโภค 2. ลดค่าใช้จ่ายให้พนักงานได้ 3. ความสัมพันธ์ของพนักงานมีมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารให้การผลักดัน - พนักงานมีความสนใจ - องค์กรหรือชุมชนให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการเพิ่มการเลี้ยงปลาในบ่อปูน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
422 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
023153636-7
e-mail :
naruepat@furniathailand.com
website :
www.furniathailand.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายนฤภัทร แฝงปัญญา
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
naruepat@furniathailand.com
line ID :
tatarangel
มือถือ :
089-500-2972