ข้อมูลกิจกรรม

จัดกิจกรรมตามวาระ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สภาวะงานที่รับผิดชอบในกลุ่ม ผู้จัดการ หัวหน้างาน จะมีลักษณะอัตราความเครียดที่แตกต่างกันตามงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดการจัดตั้งช่วงเวลาและสถานที่เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อลดความตึงเครียดและเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างการทำงานเป็นทีม 2. ลดภาวะความเครียดจากการทำงาน 3. สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2552
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทและภายนอกบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. เสนอรูปแบบกิจกรรม 3. เขียนโครงการ 4. กำหนดแผนงาน 5. ดำเนินงานตามแผน 6. ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. อัตราการลาออกของพนักงานลดลง 2. สถิติการหยุดงานของพนักงานดีขึ้น 3. คุณภาพผลผลิตดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 2. มีงบประมาณที่ชัดเจน 3. ผู้บริหารมีความชัดเจนด้านนโยบาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ต้องพัฒนาวิธีการและรูปแบบโครงการให้เหมาะสมและพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันและหลากหลาย 2. กำหนดรูปแบบการประเมินผลโครงการ เพื่อให้เกิดพัฒนาต่อยอดอย่าต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ทองเสียง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
302, 302/2 หมู่ 2 ถ. เศรษฐกิจ1 ซ.6 ต.อ้อมน้อย กระทุ่มเบน สมุทรสาคร 73140
โทรศัพท์ :
028101336-9
e-mail :
prarudee.d@tong-siang.com
website :
www.Yeh-Group.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปรณาดี
ตำแหน่ง :
็HR director
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
prarudee.d@tong-siang.com
line ID :
ppdm
มือถือ :
0828670911