ข้อมูลกิจกรรม

ทำดีเพื่อวันพ่อ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากโรงงานอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งมีบ้างที่มีความเห็นต่างกันระหว่างโรงงานและชุมชน จึงจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานและชุมชน โดยการทำความสะอาดถนนบริเวณทางเข้าโรงงาน จนถึงบริเวณสถานีอนามัย ตำบลสำโรงกลาง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข - พนักงานมีความสุขในการให้ความช่วยเหลือชุมชน - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุมชนบริเวณรอบโรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณถนนทางเข้าโรงงาน 2 โรงงาน จนถึงสถานีอนามัยตำบลสำโรงกลาง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เสนอโครงการต่อผู้บริหาร - ชี้แจงให้กับผู้นำชุมชนรับทราบ - รับสมัครจิตอาสา โดยกำหนดให้มีแผนกละ 2-3 คน รวมทั้งหมดประมาณ 30-40 คน - กำหนดวัน เวลา ในการทำความสะอาดถนน - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด - ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร่วมกับชุมชน - สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ได้รับเสียงตอบรับจากพนักงานและชุมชนเป็นอย่างดี จากคำพูดในขณะทำความสะอาดถนน “ขอให้มาบ่อย ๆ นะ” และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- เสียงตอบรับจากชุมชน และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรจัดให้มีการทำโครงการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
299 ม.7 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-756-9144 ต่อ 50
e-mail :
Songkram.d@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสงคราม ด้นกันเดช
ตำแหน่ง :
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และ จป. วิชาชีพ อาวุโส
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
Songkram.d@gmail.com
line ID :
0873467952
มือถือ :
087-346-7952