ข้อมูลกิจกรรม

โรงพยาบาลเข้มแข็ง กิจกรรมพลังกลุ่มและความสุข (โรงพยาบาลสร้างสุข)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทมีปัญหา 3 ด้าน คือ คน งาน และความสัมพันธ์ เรื่องงานเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างแนวดิ่ง ระบบการบัญชาการ และนโยบาย เรื่องคนเพื่อแก้ปัญหาความเห็นแก่ตัวของพนักงานและการมีส่วนร่วมที่น้อย ไม่มีสมาธิในการทำงาน รู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง ติดกรอบแนวคิดเดิม และเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อลดการสื่อสารที่มีปัญหา เพิ่มความสัมพันธ์อันดี และเพิ่มความไว้วางใจกัน โดยการจัดกิจกรรม จัดอบรมพลังกลุ่มและความสุขให้เจ้าหน้าที่ 100% กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ งาน 5ส. งานกิจกรรมรพฯ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขในการทำงาน (happiness) 2.เพื่อให้องค์กรมีผลสัมฤทธิ์ในงานสูง (high performance)

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
216
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
3
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงพยาบาลคูเมือง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. มีการประเมินบุคลากรในองค์กรก่อนการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือ Happinometer 2. นำข้อมูบมาวิเคราะห์และพบว่า หัวหน้างานหรือกลุ่มผู้บริหาร จำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะในเรื่อง การเป็นผู้นำ NVC MIC งานพลังกลุ่มและความสุข เพื่อนำไปใช้ในการทำงานร่วมกัน 3. มีการเตรียมทีมโดยเลือกฃักษณะคนที่มีภาวะผู้นำตามธรรมชาติมาเป็นกระบวนกรเพื่อส่งอบรม 4. ปรับโครงสร้างบริการให้เป็นแนวราบมากขึ้น 5. สร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีกิจกรรมร่วมกัน 6. ออกแบบเชิงกระบวนการให้มี engagement, relationship
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. บุคลากรในองค์กรคุยกันมากขึ้น สื่อสารกันมากขึ้น 2. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากแต่ก่อน ที่อยู่หน่วยงานใครหน่วยงานมัน 3. จำนวนการโพสต์ถึงองค์กรในทางลบและโพสต์ด่ากันลดลง 4. คนไข้ได้รับบริการเร็วขึ้น ระยะเวลาในการรอลดลง 5. ผลการประเมินของโรงพยาบาลดีขึ้นระดับจังหวัด (จาก 23 อำเภอ จากลำดับท้าย ๆ ขึ้นมาเป็นลำดับที่ 1-2 6. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานดีขึ้น 7. บุคลากรเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นทำให้มีความสุขในการทำงาน 8. ความเครียดในการกทำงานลดลง ุ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญและสนับสนุน 2. หัวหน้าหน่วยงานให้ความร่วมมือ 3. มีการสื่อสารหลาย ๆ ช่องทาง 4. การปรับโครงสร้างองค์กรทำให้ทำงานง่ายขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีการวางแผนและหาข้อมูลให้มากกว่านี้ 2. มีการ AAR ทุกกิจกรรมที่ทำ เพื่อไปต่อยอดในแต่ละกิจกรรม 3. ควรเพิ่มการออกแบบกิจกรรมที่ทำให้คนเห็นคุณค่าในตนเอง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลคูเมือง
ที่อยู่องค์กร :
101 ม.6 ต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190
โทรศัพท์ :
081-976-6018
e-mail :
sskrit@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นาง นุชจรีรัตน์ ตอรไตร
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก :
ผู้ป่วยนอก
ฝ่าย :
กลุ่มการพยาบาล
e-mail :
ืnuch.tong1977@gmail.com
line ID :
091-0204415
มือถือ :
091-0204415