ข้อมูลกิจกรรม

CSR Kid in Care

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นการทำงานเพื่อสังคมซึ่งในวงการประกันภัยมีการทำ CSR หมวกกันน็อกกันหลายบริษัท ซึ่งทางบริษัทฯ มิตซุย เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กมากกว่า จึงได้จัดทำโครงการ Kid in Care ซึ่งบริษัทฯ จะติดต่อกับโรงเรียนในชุมชนที่เดินทางโดยยานพาหนะอย่างจักรยานยนต์เป็นหลัก เพื่อทำการแจกหมวกกันน็อก และทำกิจกรรม walk rally เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของหมวกกันน็อก ความปลอดภัยในชีวิต

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- มอบหมวกกันน็อกให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรและการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียนหลายโรงเรียน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2550
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนต่าง ๆ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณไม่สามารถประเมินได้ แล้วแต่การจัดกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำแผนงานการดำเนินงาน (timeline schedule) 2. สำรวจคู่ค้าว่าต้องการทำ CSR กับโรงเรียนในละแวกใด จากนั้นติดต่อกับโรงเรียนที่เข้าข่าย 3. สำรวจความต้องการหมวกนิรภัยในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำไปจัดและแจกจ่ายได้ถูกต้อง 4. ออกแบบกิจกรรมและหมวกนิรภัย สั่งทำหมวกนิรภัย 5. ติดต่อผู้ว่าฯ ประจำจังหวัด มูลนิธิ เกี่ยวกับกิจกรรมเมาไม่ขับและ ติดต่อลูกค้า 6. ประชุมกับพนักงานที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรม CSR (กิจกรรมที่จัด) 7. จัดกิจกรรม CSR ตามแผนงาน 8. สรุปและประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร และเห็นถึงประโยชน์ของความปลอดภัยในการใส่หมวกนิรภัย 2. เด็กและครอบครัวมีความสุขและความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน 3. ผู้ที่ทำกิจกรรมมีความตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 4. เด็กได้รับหมวกนิรภัยและใช้งานได้จริง (ตัวชี้วัด) 5. พนักงานแลผู้บริหารมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ (ตัวชี้วัด)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความร่วมมือของโรงเรียน พนักงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีแผนสำรอง หากเกิดเหตุไม่คาดคิดจากปัจจัยภายนอก (ฝนฟ้าอากาศ)

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
MSIG Service and Adjusting (Thailand) Co., Ltd
ที่อยู่องค์กร :
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
026796165-87 ต่อ 240
e-mail :
orapin@ms-ins.co.th
website :
www.ms-ins.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรพินท์ เปรมมนัสไพศาล
ตำแหน่ง :
HR Training
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
orapin@ms-ins.co.th
line ID :
มือถือ :
026796165-87 ต่อ 240