ข้อมูลกิจกรรม

ส่งรักผ่านการ์ด

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ บริษัท ส.ขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรมให้กับพนักงานได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความรักที่มีต่อแม่ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 3. เพื่อสร้างโอกาสให้กับแม่และลูกได้บอกรักกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
8
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- วางแผนการจัดโครงการ / รูปแบบจัดโครงการ - จัดหาทีม / ประชุมทีม - เสนอโครงการกับผู้บริหาร - ประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์, อีเมล์ / Line) - ดำเนินโครงการ - ประเมินผลการดำเนินโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
44/4 ม.13 ถ.ประชาราษฎร์อุทิศ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-339-3940
e-mail :
keawta_on@sorkon.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
แก้วตา อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
keawta_on@sorkon.co.th
line ID :
-
มือถือ :
08-4663-4788