ข้อมูลกิจกรรม

โยคะ เพื่อสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ตามที่ทางบริษัทฯ มีโครงการ Radar Meeting เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และ Feedback จากเพื่อนพนักงาน ซึ่ง 1 ในโครงการที่เพื่อนพนังงานนำเสนอ คือ การอยากมีมีสุขภาพที่ดี มีกิจกรรมโยคะ จึงได้นำโครงการโยคะ วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเพื่อนพนักงาน และให้พนักงานได้มีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดไปอีกทางหนึ่ง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน และให้พนักงานมีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
12000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน ทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุม Moment อาคาร ALE บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณ 12000 บาท ต่อเดือน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน Poster, Facebook, E-mail - จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ หลังเลิกงาน ระหว่างเวลา 18.00-19.00 โดยมีผู้ฝึกสอนจากภายนอกเข้ามานำกิจกรรม - มีอุปกรณ์ (เสื่อโยคะ) ให้ยืมสำหรับพนักงาน - บริการน้ำดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น - มีการขยายเวลา การทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น - มีการขยายเวลาการทำกิจกรรมจากทุกวันจันทร์และศุกร์ (สัปดาห์ละ 2 วัน) เป็นวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ (สัปดาห์ละ 3 วัน) - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-การให้การสนับสนุนของผู้บริหาร - การให้ความสำคึัญและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของพนักงาน - การประชาสัมพันธ์โครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีการจัดสถานที่ให้สะดวกและมีความเหมาะสมต่อการทำกิจกรรม รวมทั้งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
88 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ :
0917260010
e-mail :
kwunchanok.b@pandora.net
website :
www.pandora.net
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขวัญชนก บินกาเซ็ม
ตำแหน่ง :
specialist, motivation
แผนก :
employee relation, motivation avtivities
ฝ่าย :
HROD
e-mail :
kwunchanok.b@pandora.net
line ID :
มือถือ :
0917260010