ข้อมูลกิจกรรม

สุขใดเล่าจะเท่าการมีเงินเก็บ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานส่วนใหญ่มีความจำเป็นในการใช้เงินและไม่มีเงินเก็บ เมื่อมีความจำเป็นในการใช้เงินก็จะไปกู้ยืมเงินจากธนาคารและกู้เงินนอกระบบ ทำให้มีภาระหนี้สินมากขึ้น มีเจ้าหนี้ตามทวงเงิน ทำให้พนักงานเกิดภาวะเครียดและหนีหนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่องาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความสุข ไม่มีหนี้สิน มีเงินเก็บในอนาคต คุณภาพชีวิตดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
280
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
มูลนิธิรักษ์ไทย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ให้พนักงานสามารถนำเงินกองทุนเลี้ยงชีพออกมาใช้ได้ ตามเหตุผลและความเหมาะสมและสามารถสมัครเข้ากองทุนได้ใหม่ 2. จัดให้มีกองทุนกู้เงินฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดือนร้อนและมีความจำเป็น (กลุ่มแรงงานต่างด้าว)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการติดตามทวงหนี้ลดลง 2. พนักงานร้อยละ 80 ขององค์กร มีเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 2. เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงานให้สามารถสมัครกองทุนได้เลยไม่ต้องรอ 1 ปี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
มูลนิธิรักษ์ไทย
ที่อยู่องค์กร :
185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ พญาไท 10400
โทรศัพท์ :
02-618-3322
e-mail :
sasiphat@raksthai.org
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กัลยา จะไป
ตำแหน่ง :
Hr
แผนก :
ทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
line ID :
nui-nalak
มือถือ :
061-6159351