ข้อมูลกิจกรรม

Marimo 5 Health Promotion

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ทานอาหารที่ถูกโภชนาการ มีสัดส่วนในการรับประทานอาหารสำหรับตัวเอง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานหรือผู้บริหารที่มีความเสี่ยง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บ.ไทยไดโซ แอโรโซล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ยื่นโครงการต่อผู้บริหาร - ทางบริษัทให้บริษัทภายนอกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ - ตรวจสอบมวลร่างกายพนักงานและผู้บริหาร - ตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงและให้เข้า Marimo5 (เก็บข้อมูล) - แนะนำเกี่ยวกับมวลร่างกาย ความเสี่ยง แนะนำการรับประทานอาหารโภชนาการ การทำอาหาร และการออกกำลังกาย - เก็บบันทึกข้อมูลทุกเดือน - ผู้ที่สามารถลดน้ำหนัก สุขภาพแข็งแรง ทางบริษัทมีรางวัลให้เป็นกำลังใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความเสี่ยงทางสุขภาพลดลง - ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทลดลง - เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลง - ดัชนีมวลกายของพนักงานลดลง และอยู่ในเกณฑ์สมส่วนมากขึ้น - เปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้องลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น - มีรางวัล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดทำโครงการ Health promotion ปีที่ 2 โดยให้พนักงานที่เป็นต้นแบบเป็นแกนนำในการดำเนินการรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700-372 ม.6 ต.หนองไม้แดง ชลบุรี เมือง 20000
โทรศัพท์ :
038-458680-3
e-mail :
admin-th@thaidaizo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นริ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าอาวุโส
แผนก :
admin
ฝ่าย :
admin
e-mail :
admin-th@thaidaizo.com
line ID :
มือถือ :