ข้อมูลกิจกรรม

แฟมิลี่เดย์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการมีครอบครัวที่มีความสุข

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานนำลูก ๆ หรือญาติที่มีอายุระหว่าง 2-15 ปี เข้ามาร่วมกิจกรรมในบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
70
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ครอบครัวของพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
้ห้องประชุมบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ให้พนักงานพาลูก ๆ หลาน ๆ มาภายในบริษัท - จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ เพื่อให้เด็กๆมีความสุขสนุกสนาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ลดภาระเรื่องการเลี้ยงดูลูก ๆ หลาน ๆ ของพนักงานในการมาทำงาน 2. ครอบครัวของพนักงานมีความสุข

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานให้ความร่วมมือในการพาลูก ๆ หลาน ๆ มาร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการขยายกิจกรรมไปในส่วนของบริษัทเพื่อนบ้านหรือเครือข่ายพันธมิตร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
2024/104-107 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง คลองเตย กทม. 10260
โทรศัพท์ :
092-8919579
e-mail :
arthit@ebcitrade.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อาทิตย์ จันทร์กิตติคุณ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกอาวุโส
แผนก :
ฝ่าย :
ทรัพยากรมนุษย์
e-mail :
arthit@ebcitrade.com
line ID :
มือถือ :
092-8919579