ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สืบเนื่องจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มกัลฟ์ มีการขยายโครงการออกไปหลายโครงการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคลากรไปประจำเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรจะมาจากทั้งการสรรหาภายในและภายนอก ในส่วนของบุคลากรภายในเมื่อมีการโอนย้ายไป โครงการจึงต้องมีการปรับตำแหน่งพนักงานเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งการปรับตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไปจะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษด้วย (TOEIC) แต่ปัญหาที่พบคือ พนักงานส่วนใหญ่จะสอบไม่ผ่านทำให้ต้องมีการสอบหลายครั้ง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเติบโตในหน้าที่การงานและสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับตำแหน่ง รวมทั้งได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ่านคู่มือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
20
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานระดับหัวหน้างานและวิศวกร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
5
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงไฟฟ้าในกลุ่มกัลฟ์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจความต้องการของพนักงาน โดยการกรอกแบบฟอร์มสำรวจ - สรุปผลการสำรวจความต้องการ - ดำเนินการโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ - การเรียนแบบ online สำหรับพนักงานที่เป็น successor (เตรียมปรับตำแหน่ง) - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานที่มีความสนใจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต โดยเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ/ นอกห้องเรียน - สรุปผลโครงการและประเมินผล - ติดตามผลและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องหากมีผลลัพธ์ที่ดี
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานที่เป็น successor สามารถสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ - พนักงานมีความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ - พนักงานสามารถอ่านคู่มือและค้นหาคำตอบได้ กรณีเกิดปัญหาในงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม - ผู้บริหารให้การสนับสนุน - งบประมาณในการดำเนินโครงการเพียงพอ - ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม - มีผู้รับผิดชอบ/ ทีมงานในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
111/ 11 ม. 7 ต.หนองปลาหมด อ. หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ :
036-373-690, 091-721-6747 line ID: angel_juk
e-mail :
papimon.nkcc@gulfelectric.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ภาพิมล ชาติพหล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและธุรการ
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
papimon.nkcc@gulfelectric.co.th
line ID :
angel_juk
มือถือ :
091-721-6747