ข้อมูลกิจกรรม

ชมรมกีฬา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร จึงมีนโยบายให้ทางบริษัทจัดทำกิจกรรมชมรมกีฬา เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และเป็นการสรา้งความสามัคคีในหมู่พนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรค 2. เพื่อให้พนักงานได้มีการพบปะและสรา้งความสามัคคี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้บริหารและพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานจอดรถของบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ในแต่ละปี ทางชมรมจะต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยทางบริษัทมีงบประมาณให้ทางชมรม จะต้องมีการจัดทำแผนพร้อมงบประมาณ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ตั้งแต่ 20-150 คน 2. พนักงานได้ออกกำลังกาย พบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคี ตัวชี้วัดความสำเร็จ มีพนักงานเข้าร่วมจำนวนมาก

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การจัดการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ของรางวัล การประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ทุกชมรมจัดกิจกรรมแข่งขันวันเดียว "กีฬาสี" เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
78 ม.3 ซ.วัดศรีวารีน้อย ต.หนองปรือ บางพลีี สมุทรปราการ -
โทรศัพท์ :
027693500
e-mail :
somchait@bjc.co.th
website :
www.thaiglass.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สมชาย ต้นธง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกธุรการ
แผนก :
HR
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
somchait@bjc.co.th
line ID :
suppersom3365
มือถือ :
0863280307