ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาองค์กร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

องค์กรของข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่นหรือเรียกว่า วิทยากรอาสา ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร โดยให้หัวหน้าองค์กรมาให้ความรู้เองและวิทยากรจาที่อื่น เช่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่เขื่อน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างวิทยากรที่มีความสามารถ (มีความรู้ กล้าพูด กล้าแสดงออก) 2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างภาวะการเป็นผู้นำ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
10
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
เจ้าหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บางโอกาสก็ไปนอกพื้นที่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ผู้นำคิดและวางแผน 2. ผู้นำส่งต่อแนวคิดให้ฝ่ายวางแผน 3. ฝ่ายวางแผนส่งต่อให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อสรรหากิจกรรมหรือหัวข้อที่มีความเชื่อมโยงกัน 4. ฝ่ายสื่อสารองค์กรส่งต่อให้ฝ่ายจัดกิจกรรม เพื่อดูแลว่าสามารถสอดแทรกกิจกรรมอะไรเข้าไปได้บ้าง 5. ปรึกษาร่วมกันทุกฝ่าย หาข้อสรุป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมนี้ส่วนมากทางองค์กรนิยมไปนอกสถานที่ ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าอาหารบางมื้อฯลฯ ซึ่งทางองค์กรจะออกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บางปีองค์กรมีรายได้ดี การหาค่าใช้จ่าย ค่าอาหารจึงเหมาะสมสะดวกสบาย แต่บางปีรายได้ขององค์กรมีน้อย ทำให้งบประมาณส่วนนี้ลดหลั่นไป 2. วิทยากรผู้ที่ให้ความรู้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่องค์กร :
45/10 ม.2 ต.บางเตย สามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์ :
089-3004930
e-mail :
tiyanun.as@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทิยานันท์ เจือกโว้น
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
แผนก :
ฝ่าย :
โครงการ
e-mail :
tiyanun.as@gmail.com
line ID :
มือถือ :
089-3004930