ข้อมูลกิจกรรม

นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นนิทรรศการที่ได้สาระความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีสถานการณ์แข่งขันเชิงสร้างสรรค์ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ บรรยากาศเป็นกันเอง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน - เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย - เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
250
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คนงานภายในหน่วยงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในหน่วยงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดการประชุมเสนอโครงการ - ให้หัวหน้างาน ผู้รับเหมามีส่วนร่วมในการเสนอแนะทำกิจกรรม - มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม กำหนดวัน-เวลา สถานที่ที่ชัดเจน - มีของรางวัล และเกมส์ในการจัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ใบลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรม - รอยยิ้มเสียงหัวเราะในการจัดกิจกรรม - การให้ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน - การเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน - นโยบายที่ชัดเจนจากผู้จัดการโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
1168/109 ถ.พระราม 4 แขวงมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
094-4055570
e-mail :
kiamon@lpn.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อมร คะณะศรี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการ
แผนก :
safety
ฝ่าย :
บริหารงานโยธาและความปลอดภัย
e-mail :
kiamon@lpn.co.th
line ID :
มือถือ :
094-4055570