ข้อมูลกิจกรรม

ชมรม Sea Value จิตอาสาพัฒนาชุมชน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จิตอาสา คือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้อาจจะเป็นการให้สิ่งของให้เงินให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกายแรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีแม้กระทั่งเวลาเลือกเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจให้กับพนักงานทุกคนให้มีความเอื้อเฟื้อ หันมาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมกันกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการ: Sea value จิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตอาสาให้กับพนักงานขององค์กรในการทำงานร่วมกันและเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างจิตสำนักในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่พนักงานและฝึกกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะอย่างต่อเนื่อง - เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา อย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นที่ในการอยู่ร่วมกันกับองค์กรอย่างเป็นสุขตามหลัก Happy Workplace - เพื่อให้พนักงานลดและผ่อนคลายความตึงเครียดแต่การทำงานและการในชีวิตประจำวันของพนักงาน - เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในเครือ บริษัท ซีแวลู กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร - ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครตัวแทนพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมชมรม - ประชุมผู้สมัครเข้าชมรม เพื่อเลือกประธานชมรมและตำแหน่งต่าง ๆ ของชมรม - ประกาศแต่งตั้งประธานชมรมและคณะทำงานจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบ - ประชุมวางแผนงานร่วมกันของสมาชิกชมรมจิตอาสา - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ชมรมวางแผนงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ทำให้พนักงานเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร - ทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาและฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง - ทำให้พนักงานมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับองค์กรอย่างเป็นสุขตามหลัก Happy Workplace - ทำให้พนักงานผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ตัวชี้วัดความสำเร็จ - ความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร จากการสังเกตการณ์ของผู้เข้าร่วมและสอบถามรายบุคคล - จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมชมรมใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม - จำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 คนต่อครั้ง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- สมาชิกในชมรมมีความเข้าใจในรายละเอียดของการเป็นอย่างดี - สมาชิกในชมรมมีทักษะและความสามารถในการทำงานเป็นทีม - สมาชิกในชมรมในส่วนงานประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ - สมาชิกในชมรมในส่วนงานกิจกรรม งานเหรัญญิก งานคณะกรรมการ มีการประเมินเวลาและต้นทุนของโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ขยายจำนวนสมาชิกชมรมในรูปแบบเครือข่าย เพื่อร่วมกันทำงาน - พัฒนารูปแบบกิจกรรมแบบหลากหลายใช้ไอเดียสร้างสรรค์ - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายน่าสนใจ โดยให้ผู้รับข่าวสารได้รับรู้และคำนึงถึงการมีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
39/3 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
083-694-1423
e-mail :
ratree.p@seavaluegroup.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวราตรี พูนสุวรรณ
ตำแหน่ง :
Supervisor
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
ratree.p@seavaluegroup.com
line ID :
ratreepoonsuwan
มือถือ :
083-694-1423