ข้อมูลกิจกรรม

Nine Change My Life เต้นเปลี่ยนชีวิต

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มีความต้องการให้มีการเต้นเพื่อสุขภาพ เราจึงเน้นให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และกระตุ้นให้มีจิตสำนึกในการรักการออกกำลังกายและเสริมสร้างป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมพนักงานที่สนใจ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 2. เพื่อให้พนักงานมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานจอดรถ/ ห้องประชุมชั้น 2
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนพนักงานและการวางแผนงานดำเนินการ 2. ประชุมติดต่อพนักงานที่จะนำเต้น / หรือจัดเตรียม vdo 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการ 4. ข้อมูลพนักงานที่มีค่า BMI เกิน และมีค่าของคลอเรสเตอรอลสูง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ทำแบบสอบถามด้านสุขภาพ หลักทำโครงการ (ผู้ร่วมโครงการ) 2. ผลลัพธ์ พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานมีค่า BMI ลดลง ผลจากการตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จะสามารถเปลี่ยนช่วงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โดยการให้เต้นในที่ทำงาน ในช่วงเวลากำหนด ้ชาน 10.00-10.15 น. และ 15.00-15.15 น. โดยกำลังเริ่มปรับเปลี่ยนโครงการ การออกกำลังในที่ทำงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
90/5 ม.13 ต.ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
027389900
e-mail :
hr_cha@chularat.com
website :
www.chularat.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เสาวณีย์ คำประสิทธิ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าบุคคล
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บริหาร
e-mail :
hr_cha@chularat.com
line ID :
มือถือ :
0813402663