ข้อมูลกิจกรรม

Sport Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การทำงานในสำนักงานปัจจุบัน พนักงานส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันกีฬา เพื่อให้พนักงานหันมาสนใจออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในองค์กร 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย 3. เพื่อส่งเสริมทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
28
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัทฯ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
คอร์ดแบดมินตัน ฐานทอง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดเตรียมอุปกรณ์ - จับฉลากแบ่งทีม - จัดประเภทกีฬาและเกมการแข่งขันให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
แต่ละฝ่ายในองค์กร ได้คุยกันมากขึ้น ร่วมกันคิด ได้เห็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคนในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนในช่วงระหว่างปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท วีก้า อินสตรูเมนเทชั่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
850/8 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ :
02-3266876-80
e-mail :
info@wika.co.th
website :
www.wika.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรุณี อำตระกูล
ตำแหน่ง :
Senior HR & Administrator
แผนก :
HR & Admin
ฝ่าย :
Administrator
e-mail :
arunee.amtrakool@wika.com
line ID :
arunee_ssm
มือถือ :
084-457-1901