ข้อมูลกิจกรรม

อบรมความรู้เครื่องมือทางการแพทย์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การจัดกิจกรรมนี้เกิดจากการที่เพิ่มความรู้ทักษะเรื่องนี้ให้กับพนักงานใหม่ โดยมีการจัดทั้งความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติและสามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้กับพนักงานใหม่ และสามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานใหม่และพนักงานที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2545
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุมชั้น 5
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ช่วงเช้าจะแนะนำตัวและจัดกิจกรรมสันทนาการ - เริ่มการฝึกอบรมด้านให้ความรู้เชิงทฤษฎี เช่น หู ตา ปอด EKG ทดสอบกล้ามเนื้อ - ช่วงบ่ายจะให้พนักงานที่ชำนาญเครื่องมือทางการแพทย์มาให้ความรู้ด้านเชิงปฏิบัติและให้พนักงานใหม่เริ่มฝึกปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานใหม่สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์ได้ - พนักงานใหม่มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความน่าเชื่อถือของวิทยากร - ความเชี่ยวชาญของพนักงานเก่าที่เป็นพี่เลี้ยง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การจัดการให้ความรู้ทางบุคลิกภาพการให้บริการ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย
ที่อยู่องค์กร :
801/312-313 ม.8 ต.คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :
091-732-6639
e-mail :
montyapatch.j@semed.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
เกศรินทร์ กลิ่นคํา
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
Ked-Rin
มือถือ :
081-358-6491