ข้อมูลกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สืบเนื่องจากข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ได้มีข้อเรียกร้องให้บริษัทสนับสนุนงบประมาณในการจัดแข่งขันก๊ฬาประจำปีและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานมีสุขภาพดี มีการทำงานเป็นทีม มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้มีกิจกรรมนี้ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้มีพนักงานมีสุขภาพที่ดี 2. เพื่อให้พนักงานมีการทำงานเป็นทีม 3. เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
264
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2540
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ตั้งคณะกรรมการสันทนาการ 2. นำเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุมัติ 3. กำหนดประเภทของกีฬา กติกา คณะกรรมการตัดสิน เสื้อกีฬา 4. จัดเตรียมของรางวัล 5. จัดการแข่งขัน 6. กำหนดวันปิดการแข่งขัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานได้ออกกำลังกาย 2. พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการกำหนดประธานสี ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม 3. พนักงานได้ใช้เวลาว่างมาเล่นกีฬา

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารให้การสนับสนุน ในเรื่องของเวลา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีเวลาในการจัดแข่ขันกิจกรรมให้มากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท C.A.S. Paper Mill จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
64/3 หมู่3 ต.โพกรวม เมือง สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ :
036-531-111
e-mail :
sommai_s@papcothai.com
website :
www.cas-group.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
ตำแหน่ง :
supervisor
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sommia-s@papcothai.com
line ID :
089-9832355
มือถือ :
089-2383883