ข้อมูลกิจกรรม

ท่องเที่ยวประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับครอบครัว และพนักงานกับบริษัทฯ ซึ่งจะนำมาเพื่อความสุข ลดความเครียดจากการทำงาน และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี และเปิดโอกาสให้พนักงานกับบุตรพนักงานได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสุขในครอบครัว เพราะพนักงานบางท่านไม่ค่อยมีเวลาพาบุตรไปท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร - เพื่อส่งเสริมความรัก ความผูกพัน ภายในครอบครัวของพนักงาน - เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน - เพื่อให้บุตรพนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และผูกพันกับบริษัทฯ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
3600
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกท่าน และครอบครัวพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดตั้งคณะทำงานท่องเที่ยวประจำปี - จัดประชุมเพื่อวางแผน - จัดหาสถานที่ และกิจกรรม - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพนักงาน - ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตการณ์จากเสียงตอบรับของพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
ที่อยู่องค์กร :
482 ม.1 ซ.ผูกมิตร ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
035-514-333
e-mail :
training@globofood.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นรรัตน์ มั่นคง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
training@globofood.com
line ID :
noredtoi
มือถือ :
08-7707-9768