ข้อมูลกิจกรรม

Family Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและครอบครัว รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว เมื่อพนักงานมีความสุขก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและทำงานได้อย่างเต็มที่

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
340
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานและครอบครัวพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
นอกสถานที่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ออกแบบสำรวจความต้องการ สถานที่ ที่พนักงานอยากไป - หาข้อมูลสถานที่ งบประมาณ จำนวนคน - นำเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติ - กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ งบประมาณ - ดำเนินโครงการ - ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน - สรุปผลโครงการ นำเสนอผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความสุขและต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

สถานที่ การเดินทาง งบประมาณ จำนวนพนักงานเข้าร่วมเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จัดกลุ่มย่อย ท่องเที่ยวตามความเหมาะสมและความต้องการของพนักงานแต่ละระดับ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
57 ม.7 ถ.เจริญโชคดี ต.ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ :
038-209-913-5
e-mail :
ha@recycleengineering.com
website :
www.recycleengineering.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วนิดา มิ่งนิคม
ตำแหน่ง :
HR office
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
dajim_phon@hotmail.com
line ID :
dajimphon
มือถือ :
089-6019388