ข้อมูลกิจกรรม

็HBD พนักงานประจำเดือน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงาน และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความปรองดอง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
198
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคนในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องอาหารของพนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. HBD พนักงานประจำเดือนกำหนดวันที่แน่นอน 2. ประชาสัมพันธ์ แนะนำอาหาร และของรางวัล 3. มอบของขวัญให้แก่พนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานให้ความร่วมมือกับกิจกรรมมากขึ้น และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และหัวหน้างาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ และการแจกของรางวัลมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงแรมแมเจสติค แกรนด์เด จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
12 สุขุมวิท 2 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-262-2999 ต่อ 603
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณราตรี นกเล็ก
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
แผนก :
ฝึกอบรม
ฝ่าย :
HR
e-mail :
-
line ID :
-
มือถือ :
081-778-8742