ข้อมูลกิจกรรม

ลดพุง ลดโรค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- ตามนโยบายการบริหาร และพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้าน Capability building ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพทำงานอย่างมีความสข เพื่อสรา้งคุณภาพชีวิต ส่งเสริมบรรยากาศที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข - ดังนั้นเพื่อให้พนักงานมีความสุขด้วยการมีสุขภาพที่ดี รู้จักผ่อนคลายต่อตัวเองและผู้อื่น ส่งผลให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ลดความเครียด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล จึงเห็นควรจัดโครงการ ลดพุง ลดโรค ให้กับพนักงานในสังกัด เพื่อตอบสนองนโยบายองค์กร และรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน มีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี น้ำหนักลดลง 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการทำกิจกรรมร่วมกัน 3. เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน 4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1734
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีความสนใจ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
การไฟฟ้าในสังกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. จัดทำแผนงาน Happy Workplace ของหน่วยงาน 3. ดำเนินงาน 4. ติดตามผลการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น น้ำหนักลดลง 2. พนักงานรู้จักแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน 3. พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 4. ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. วินัย และความเอาใจใส่ของพนักงาน 2. การสนับสนุนจากผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. พนักงานต้องฝึกการออกกำลังกายให้เป็นนิสัย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม
ที่อยู่องค์กร :
9/ 1, ซอย 1 หมู่ 5 ตำบล ไทยาวาส อำเภอ นครชัยศรี นครปฐม 73120 นครชัยศรี นครปฐม 73120
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
P_kaphol@yahoo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวปัทมา ค้าผล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
พัฒนาและฝึกอบรม
ฝ่าย :
e-mail :
p_kaphol@yahoo.com
line ID :
pattamakaphol
มือถือ :
089-918-4166