ข้อมูลกิจกรรม

งานเลี้ยงปีใหม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากที่ผ่านมาพนักงานได้ทำงาเหนื่อยมาทั้งปี ทางบริษัทจึงจัดกิจกรรมปีใหม่ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และรับของรางวัลจากการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานสานสัมพันธ์กับผู้บริหารให้พนักงานได้รับของขวัญปีใหม่

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
54
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน ผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงอาหารบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำการสำรวจของขวัญ อาหาร และธีมงาน 2. วางแผนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน 3. ดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความสุขที่ได้รับของขวัญ 2. พนักงานมีปลาบปลื้มทีได้รับรางวัลจากการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ครอบครัวของได้มีส่วนร่วมในการรับของขวัญ 2. มีกิจกรรมสนุกสนาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรเพิ่มกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทั่วไป และผู้บริหาร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แลดวิค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/690 หมู่ 1 ตำบลพานทอง พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
090-130-1351
e-mail :
emr@ladvik.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณสิริกัญญา ปิยะปัญญพร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคล
e-mail :
line ID :
มือถือ :
097-210-5931