ข้อมูลกิจกรรม

ให้ความรู้ด้านการบริหารทรรัพยากรมนุษย์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความรู้ / ประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรณ์มนุษย์ โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งมีความสำคัญในการบรริหารงานบุคคุล แต่ HR บางท่านอาจยังไม่มีความรู้ดีพอ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้ฝ่าย HR สามารถเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาฝ่าย HR
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2554
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในนิคมอมตะนคร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. กำหนดหัวข้ออบรม 2. สำรวจหัวข้ออบรม 3. เลือกหัวข้ออบรม 4. จัดการอบรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มี HR เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง 2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 2. การเลือกหัวข้ออบรมที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีการเพิ่มการให้คำปรึกษษในด้านอื่น ๆ ด้วย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
ที่อยู่องค์กร :
700 ม.1 ถ.บางนาตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
081-862-4356
e-mail :
chaiyarins@yahoo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสุทิน ไชยรินทร์
ตำแหน่ง :
ที่ปรึกษาสมาคมทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
chaiyariin@yahoo.com
line ID :
081-862-4356
มือถือ :