ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพบุคคลตามวิชาชีพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. ต้องการให้บุคคลมีความรู้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในทุกระดับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิชาชีพนั้น ๆ ได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ต้องการให้บุคคลมีความรู้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในทุกระดับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิชาชีพนั้น ๆ ได้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั่วไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำ KM 2. OJT 3. Workshop
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนพนักงานที่เข้าอบรมมากกว่า 80 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. มีการจัดทำ KM และมีการถ่ายทอดสู่ผู้อื่น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีการติดตามผลหลังจาการทำ KM เสร็จสิ้นแล้ว

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
123 อาคารซันบีทาวเวอร์ บี ชั้น 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :
02-617-7970
e-mail :
athitaya@tpqi.go.th
website :
www.tpqi.go.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอาทิตยา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
e-mail :
athitaya@tpqi.go.th
line ID :
มือถือ :