ข้อมูลกิจกรรม

ป้องกันไข้หวัดใหญ่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. พบว่าพนักงานมีอัตราการหยุดงานเนื่องจากเป็นไข้หวัดใหญ่

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดอัตราการหยุดงานเนื่องจากอาการไข้หวัดใหญ่ 2. ลดการแพร่กระจายไข้หวัดใหญ่สู่บุคคลใกล้ชิด หรือครอบครัว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
987
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในโรงงานและสำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจพนักงานที่มีอัตราการลาป่วย หยุดงาน จากโรคต่าง ๆ 2. วางแผนจัดกิจกรรมการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในระยะแรก ระยะกลาง และระยะยาว 3. ประชาสัมพันธ์ 4. ฉีดวัคซีน 5. ติดตตาม และประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนพนักงานที่หยุดงานเนื่องจากเไข้หวัดใหญ่ลดลงเป็น 0

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารประกาศเป็นนโยบาย 2. พนักงานให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของพนักงานเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคภัยอื่น ๆ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
: 789/72 ม.1 ถ.หนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-296899
e-mail :
parichart_d@fast.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเยาวภา โพธิ์ลาท
ตำแหน่ง :
SHE Groupleader
แผนก :
Safety Health Environment
ฝ่าย :
SHE
e-mail :
line ID :
มือถือ :