ข้อมูลกิจกรรม

PSP ร่วมใจสามัคคีปลูกผักสวนครัว

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างสุข ได้ไปฝึกอบรมนักสร้างสุขในองค์กร นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในองค์กร โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการทีมงานสร้างสุขขึ้นมา และจัดทำแผนโครงการ โดยดูจากความเป็นไปได้ในสภาวะแวดล้อมของบริษัท ซึ่งมีพื้นที่หลังบริษัทเป็นพื้นที่ว่างจึงจัดทำเป็นกิจกรรมปลูกผัก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสุขในองค์กรขึ้นมา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความสามัคคีในองค์กรให้พนักงานได้ร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างแปลงผักแต่ละแปลง 2. ได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน 3. ใช้เวลาในการลงมือปฏิบัติ และพูดคุยรู้จักเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ทั้งเพื่อนใหม่ต่างโรงงาน ต่างแผนก

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
250
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
60
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
59
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ด้านหลังบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. วางแผนงานกับคณะทำงานสร้างสุขในองค์กร 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ลงมือปฏิบัติงาน เริ่มจากการช่วยกันถอนหญ้า พลิกดิน จนกลายเป็นการตีแปลง และหว่านเมล็ดตามขั้นตอนของการปลูกผัก 4. จัดเวรกันออกมาดูแลผลผลิต 5. เมื่อถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็นำมาแจกและขายให้กับเพื่อนพนักงานในบางส่วน 6. วัดผลการประเมินจากการสังเกต และทำแบบประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จากผืนดินกว้างกลายเป็นแปลงผัก PSP 2. พนักงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3. พนักงานได้รู้จักกันมากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น การสื่อสารหรือติดต่องานก็ง่ายขึ้น และได้รู้จักกันแล้วจากที่บางคนไม่เคยพูดคุยกันเลย 4. เมื่อเครียดจากการทำงาน แปลงผักเป็นอีกที่ที่สามารถผ่อนคลายความเครียดได้ 5. เห็นพนักงานมีการช่วยเหลือ แก้ปัญหา ความมีน้ำใจเกิดขึ้นมากมาย ุ6. ได้ผลผลิตที่สามารถนำไปปรุงอาหารในครอบครัว และส่วนที่เหลือนำมาขายให้พนักงานคนอื่น ๆ ในราคาถูก 7. การร่วมมือกันของพนักงานในองค์กรเป็นที่น่าสนใจของคณะอาจารย์กรรมการของสมาคมสร้างสุข จึงได้เป็นองค์กรตัวอย่าง เกิดชื่อเสียงและเป็นความน่าภาคภูมิใจมาก 8. วัดผลจากการปฏิบัติงานที่มีรอยยิ้มจากการทำงาน อย่างน้อยทำให้กลาพูดคุย กล้าติดต่อสื่อสารกันได้ก็ลดปัญหาในการทำงานได้มากขึ้น แบบประเมิน ความสำเร็จจากทางสมาคมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรสร้างสุขได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมของพนักงาน และการทำงาน ทำหน้าที่ของคณะทำงาน การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และการให้คำปรึกษาที่ดีของคณะอาจารย์ทีมงานสร้างสุข

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เพิ่มชนิดของผักและการเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอื่นๆที่ตรงกับความคิดเห็นขอองพนักงานจากผลสำรวจ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริจัด พี.เอส.พี. เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีซายน์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
136 ม.6 ต.ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ :
027895577
e-mail :
้hr136@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
แก้วตา ทันปรีชา
ตำแหน่ง :
พนักงาน
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคล
e-mail :
line ID :
มือถือ :
0925967607