ข้อมูลกิจกรรม

การออมเงิน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่ SIM ได้ทำต่อเนื่องและขยายผลต่อยอดมาเรื่อย ๆ พนักงานได้ให้ความร่วมมือ โดยมีการพัฒนากิจกรรมมาดังนี้ SIM ได้ทำ “โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา” เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รู้ถึงพิษภัยของการดื่มเหล้า และผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม การลด ละ เลิก เหล้าในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำต่อเนื่องมาตลอด ปี 2550 จึงพัฒนามาเป็น “โครงการงดเหล้า เรารวย” ซึ่งพนักงานที่ ลด ละ เลิก เหล้า ในช่วงเข้าพรรษา แล้วนำเงินมาหยอดกระปุก หลังปิดโครงการงดเหล้า เรารวย ได้มีการสำรวจความพึงพอใจหลังกิจกรรม พบว่าพนักงานต้องการที่จะออมเงิน ต่อมาปี 2551 จึงพัฒนามาเป็น “โครงการยุทธการพิชิตเงินฝาก” ฝากเงินกับธนาคาร และ ปี 2556 พัฒนาเป็น “โครงการฉลาดออม” ฝากเงินกับ SIM

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อรณรงค์ให้พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมรู้ถึงพิษภัยของการดื่มเหล้า และผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม การลด ละ เลิก เหล้าในช่วงเข้าพรรษา - เพื่อให้พนักงานได้ออมเงิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา - ทางบริษัทได้ส่งประธานสวัสดิการ ไปร่วมสัมมนากับทาง สสส. และได้นำความรู้ที่ได้จากการไปสัมมนา มาจัดทำแผนกิจกรรม 2 เรื่อง และนำเสนอผู้บริหาร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ต่อจากนั้นก็ประชุมทีมงามสวัสดิการแจ้งวัตถุประสงค์ โดยโครงการงดเหล้า เข้าพรรษา เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีวิธีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. ทำบุญตักบาตรเทเหล้าเผาบุหรี่ - กำหนดวันทำบุญตักบาตรเทเหล้าเผาบุหรี่ - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม - นิมนต์พระมาที่บริษัทเพื่อให้พนักงานได้ทำบุญตักบาตร ต่อจากนั้นนำเหล้ามาให้พนักงานเททิ้ง บุหรี่มาให้พนักงานเผาทิ้ง เพื่อให้พนักงานได้คิดและเห็นว่าเหล้า บุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การทำโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกคนได้ทำบุญ ทำให้จิตใจผ่องใส ซึ่งบางครั้งพนักงานบางคนทำงานจนไม่มีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรกัน ในช่วงแรกของการทำกิจกรรมพบปัญหาบ้างเพราะบางคนรู้สึกเสียดายเหล้าและบุหรี่ที่นำมาเทและเผาทิ้ง แต่ก็เป็นแค่ช่วงแรก ๆ ทั้งนั้น 2. ปราวนา ลด ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษา เพื่อรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาในโรงงาน ทีมงานสวัสดิการจัดสถานที่ตั้งโต๊ะวางสมุดให้พนักงานลงนามปราวนาตัวว่าจะลด ละ เลิก เหล้า กี่วันกี่เดือนกี่ปี หรือตลอดชีวิต ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้พนักงานเข้าร่วมลงชื่อปราวนางดเหล้าเข้าพรรษา การทำโครงการนี้ในปีแรก พนักงานยังเข้าร่วมไม่มากนัก แต่ทางบริษัทได้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารช่วยกันประชาสัมพันธ์และสนับสนุน จนปัจจุบันนี้มีพนักงานเข้าร่วมโครงการอย่างมาก ปัญหาที่พบ คือ พนักงานที่ร่วมปราวนา ลด ละ เลิกเหล้า กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ตามที่ปราวนาไว้ แต่เมื่อทีมงานจัดงานได้อธิบายว่า “ถ้ายังเลิกไม่ได้ เราก็มาลดก่อนก็ได้ จะซักกี่วันดี หรือกี่เดือนดี แล้วแต่จะเลือก” ทำให้ผู้ร่วมปราวนารู้สึกสบายใจในการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมโครงการงดเหล้า เรารวย - สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของพนักงานว่ามีทั้งหมดกี่คน - ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีการประชุมทุกวันพุธช่วงเช้า ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วย ทีมงาน JJT+FFT (ตัวแทนที่แต่ละหน่วยงานเลือกมาเพื่อเข้ากลุ่มกิจกรรม - สั่งทำกระปุกพิเศษ สำหรับหยอดเงินและติดรูปเจ้าของกระปุกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ - เปิดโครงการโดยผู้บริหารและมอบกระปุกพร้อมเงิน (เหรียญวาระพิเศษ 1 เหรียญ) เพื่อเป็นขวัญกระปุก - นำกระปุกของแต่ละคนมาประกอบให้อยู่รวมกัน แล้วนำไปตั้งไว้ ณ จุดที่พนักงานสามารถหยอดเงินได้ตลอดเวลา - ระยะเวลาทำโครงการ 3 เดือน ช่วงเข้าพรรษา เมื่อปิดโครงการให้พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมาแคะกระปุกพร้อมกันว่าใครมีเงินออมเท่าไหร่ สำหรับคนที่มีเงินออมมากที่สุดก็จะได้รางวัลพิเศษจากทางบริษัทอีกด้วย - ปัญหา คือ การออกแบบกระปุกว่าจะทำแบบไหนดีที่จะเหมาะสมที่สุด แต่ก็ไม่ยาก เนื่องจากทางบริษัทมีผู้บริหาร ซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทที่มีความสามารถในเรื่องการออกแบบ มาช่วยออกแบบให้จึงได้กระปุกพิเศษ กิจกรรมยุทธการพิชิตเงินฝาก - สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของพนักงานว่ามีทั้งหมดกี่คน - ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีการประชุมทุกวันพุธช่วงเช้า ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วย และทีมงาน JJT+FFT (ตัวแทนที่แต่ละหน่วยงานเลือกมาเพื่อเข้ากลุ่มกิจกรรม) - ติดต่อกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝากเงิน - สำรวจความต้องการของพนักงานว่าคนไหนต้องการให้หักจากเงินเดือน หรือจะนำเงินมาฝากเอง - ฝ่ายการเงินและบัญชี ทำเรื่องหักเงินฝากจากเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคารให้พนักงานหรืออีกกรณี คือ รับเงินฝากจากพนักงาน เพื่อนำเงินฝากของพนักงานไปเข้าธนาคารทุกวัน - ฝ่ายการเงินและบัญชี นำสมุดเงินฝากธนาคารมาให้พนักงานดูยอดเงิน หลังนำเงินฝากธนาคารแล้ว กิจกรรมฉลาดออม - สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของพนักงานว่ามีทั้งหมดกี่คน - ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออมเงินแก่พนักงาน - ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีการประชุมทุกวันพุธช่วงเช้า ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วย และพนักงาน - รับสมัครสมาชิก - ขออนุมัติการเข้าร่วมโครงการ - พนักงานออมเงิน และรับเงินสมทบจาก SIM ตามเกณฑ์ของโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทเหล้าเผาบุหรี่ มีจำนวนพนักงานมาเข้าร่วมกิจกรรม 150 คน และเมื่อจัดในปีต่อไปก็มีจำนวนพนักงานเข้าร่วมมากขึ้น - กิจกรรมปราวนา ลด ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษา ในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 112 คน - โครงการงดเหล้า เรารวย ได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีจำนวนกระปุกจำกัดอยู่ที่ 60 ใบ ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการจองกระปุกภายในเวลาก่อนกำหนด และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการไม่ทันเวลาที่กำหนดก็ขอให้มีการจัดโครงการนี้ใหม่เป็นครั้งที่ 2 - กิจกรรมยุทธการพิชิตเงินฝาก มีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 97 คน - กิจกรรมฉลาดออม มีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 108 คน จากที่บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนามาเรื่อย ๆ ทำให้มีผลต่อพนักงาน บริษัท และสังคม ดังนี้ 1. พนักงานมีความสุขใจ อิ่มบุญที่ได้ทำบุญ รู้ถึงพิษภัยจากการดื่มเหล้า ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ทำให้พนักงานมีเงินออม ซึ่งส่งผลทำให้ครอบครัวของพนักงานมีความสุขและความอบอุ่นมากขึ้น 2. ต่อบริษัท การที่พนักงานมีความสุขทั้งกาย ใจ รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีเงินออม ไม่มีหนี้สิน ทำให้เวลาทำงานไม่มีความกังวล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายขององค์กร 3. ต่อสังคม ครอบครัวเป็นสถาบันเล็ก ๆ แต่มีความสำคัญอย่างมาก ถ้าคนในครอบครัวมีความสุขทั้งกาย ใจ ไม่ติดเหล้า มีเงินออม ครอบครัวก็จะมีความสุข

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ทีมผู้บริหารให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
74 ถ.บางกระดี แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ :
081-358-7443
e-mail :
visuporn@simthai.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุพร วิจักขณทูล
ตำแหน่ง :
Senior HR
แผนก :
สวัสดิการและความปลอดภัย
ฝ่าย :
e-mail :
visuporn@simthai.com
line ID :
VIPORN14
มือถือ :
08-1358-7443