ข้อมูลกิจกรรม

บ้านแห่งการเรียนรู้

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากองค์กรยังไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะ ในรูปแบบที่ชัดเจน ส่งผลให้พนักงานไม่สามารถเข้าถึง และเข้าใจในงานที่ทำได้อย่างถูกต้อง และเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. รวบรวมองค์ความรู้ที่มีในองค์กรไว้ในที่ที่เดียว 2. จัดทำองค์ความรู้นั้น ๆ เป็นสื่อที่พนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ 3. เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่านให้กับพนักงาน 4. เพื่อให้เกิดการใช้่เวลาอย่างเป็นประโยชน์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
295
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในสำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งคณะทำงาน 2. รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่สามารถเผยแพร่ได้ 3. จัดทำสื่อที่เหมาะสมแก่การนำเสนอ 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5. ทบทวนผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 2. ผลการประเมินความพึงพอใจมากกว่า 80 % 3. พนักงานสามารถมีความรู้ความเข้าใจงานมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม 3. สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเหมาะสม 4. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ปรับปรุง / พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
208 ม.3 ตำบลวังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี ึ71110
โทรศัพท์ :
034-613074
e-mail :
training@srifafrozenfood.com
website :
www.srifabakery.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กาญจนา โสตรดี
ตำแหน่ง :
HRD Supervisor
แผนก :
HRD
ฝ่าย :
HR
e-mail :
training@srifafrozenfood.com
line ID :
มือถือ :
087-992-8183