ข้อมูลกิจกรรม

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

นโยบายของบริษัทฯ ได้ิคิดให้มีสวัสดิการพนักงานในเรื่องทุนการศึกษาบุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสนับสนุนให้ลูกพนักงานได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุตรพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุมของบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร 2. สรุปใบสมัครผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ 3. ดำเนินการขออนุมัติ 4. ประกาศรายชื่อให้พนักงานทราบ 5. กำหนดการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน 2. ให้โอกาสลูกพนักงานให้ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน 2. พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

บริษัทมีความประสงค์ให้พนักงานได้ทำกิจกรรม Happy Workplace ในด้านอื่น ๆ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด มหาชน
ที่อยู่องค์กร :
125/10 ม.5 ต.บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
038-271-933
e-mail :
i-hrs@tmc.co.th
website :
www.tmc.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พ.อ.อ. ปองสิทธิ์ จินดาเสวก
ตำแหน่ง :
แผนก :
อำนวยการบุคคล
ฝ่าย :
อำนวยการบุคคล
e-mail :
i-hrs@tmc.co.th
line ID :
Hr.tmc
มือถือ :
087-7418979