ข้อมูลกิจกรรม

Technician on demand

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลจัดการรวมทั้งการซ่อมแซมเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นใจในการทำงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการ ให้มีความรู้ ความสามารถของพื้นฐาน เบื้องต้นทางด้า่นซ่อมบำรุง สนับสนุนโครงการสรา้งช่างเทคนิคในบริษัทไมโครชิพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ให้แกห่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อให้พนักงานนำไปประยุกต์ใช้ในการซ่อมอุปกรณ์ และเครื่องจักรรวมทั้ง Hardware Board 3. เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ (พนักงานฝ่ายผลิตไปเป็นช่างซ่อมบำรุง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
25
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานฝ่ายผลิต
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
20
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2551
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สอบถามพนักงานถึงความต้องการด้านเนื้อหาที่พนักงานต้องการ และงานที่หัวหน้าต้องการ 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม 3. ดำเนินการอบรมจำนวน 120 ชั่วโมง สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 20 สัปดาห์ 4. ติดตาม และประเมินผลโดยให้พนักงานนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสร้างชิ้นงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สามารถพัฒนาพนักงานภายในบริษัทให้้ขึนแทนตำแหน่งที่ขาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างเทคนิคจากภายนอก 2. สร้างความรักความผูกพันให้กับพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

บริษัทต้องการให้มีการขยายจาากช่างเทคนิคสู่วิศวกรรมซึ่งต้องประสานงานกับสถานอุดมศึกษาต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
61/1 ม.4 ต.วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ :
038-85711
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จิรนันท์ นิภาธร
ตำแหน่ง :
Specialist Employee Development
แผนก :
Employee Development
ฝ่าย :
HR
e-mail :
jiranan.nipathorn@microchip.com
line ID :
มือถือ :
086-835-5449