ข้อมูลกิจกรรม

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2560

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากในหนึ่งปีที่ผ่านมา พนักงานแต่ละท่านได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานมาตลอด โดยในบางครั้งอาจจะมีงานที่ยากและเหนื่อยล้า ทางซีอีโอและHRจึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับพนังงานทุกคน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของแต่ละแผนกในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
67
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคนในองกรณ์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ร้านอาหาร water side เลียบด่วนรามอินทรา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ประชุมจัดหาแม่งาน แบ่งงานในการทำงาน และกำหนดระยะเวลา ตรวจงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคน ลงมือปฏิบัติจริงตามที่ได้สรุปไว้ ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานทุกท่านให้การชื่นชมผู้จัดงานทุกท่านว่าทำได้ดีเยี่ยม ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคคลภายนอกเข้ามาsurveyและให้การชื่นชมรูปแบบงาม และการจัดการ คิวงานต่างว่าทำได้ดีเยี่ยม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การทำงานเป็นทีมที่มาจากหลายแผนก โดนทุกคนใ้ห้ความร่วมมือในกิจกรรมของบริษัทตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การเพิ่มระยะเวลาในการจัดเตรียมงานล่วงหน้าให้มากขึ้น เพิ่มบุคคลากรในการปฏิบัติงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
219 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ :
02-9498944
e-mail :
secy.ceomyr@gmail.com
website :
www.myrcosmeticssolution.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณปริญญ์
ตำแหน่ง :
Personnal Assistant to CEO
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HRD
e-mail :
secy.ceomyr@gmail.com
line ID :
prinm
มือถือ :
0618713666