ข้อมูลกิจกรรม

KM Quality Community

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการเรื่อง intranet ในองค์กรที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารไม่ทั่วถึง ไม่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างแหล่งข้อมูลขององค์กร 2. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 4. เพื่อให้พนักงานได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในสำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ตั้งเป้าหมาย 2. จัดตั้งคณะทำงาน 3. จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุป 4. ร่างโครงร่าง และแผนงาน 5. เริ่มดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ลดระยะเวลาในการทำงาน 12.5 % 2. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน 3. ประกาศให้พนักงานทำงานวันละ 7 ชั่วโมง 4. ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 5. พนักงานมีความสุขในการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. งบประมาณ 2. ระยะเวลาในการพัฒนา 3. การสนับสนุนจาก Partner หน่วยงานที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. สร้างระบบ KMS 2. สร้างระบบ PSS

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
ที่อยู่องค์กร :
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ :
0890565651
e-mail :
wuttipong@qualityplus.co.th
website :
www.qualityplus.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วุฒิพงษ์ ผานิตเศรษฐกร
ตำแหน่ง :
Managing Director
แผนก :
Management
ฝ่าย :
e-mail :
wuttipong@qualityplus.co.th
line ID :
wuttokun
มือถือ :
089-056-56551