ข้อมูลกิจกรรม

refresh training พนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด เป็นบริษัทรับจ้างเดินรถไฟฟ้า เพราะฉนั้นการฝึกอบรม Refresh Training ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำสถานี ประจำซ่อมบำรุง ฯลฯ ต้องได้รับการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจำอยู่ทุก ๆ ปี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานประจำสถานี ประจำซ่อมบำรุง
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
2553
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
กิจกรรมจัดทั้งปี โดยแบ่งออกเป็นรุ่น ๆ โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เงินในการจัดกิจกรรม 200,000 บาท

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แจ้งผู้จัดการแผนกหรือส่วนในการจัดสรรพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จะมีการจัดฝึกอบรม 3. จัดการฝึกอบรมตาม วัน เวลา สถานที่ที่กำหนด 4. จัดทำรายงานการฝึกอบรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความชำนาญ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยการแก้ปัญหาเป็นไปตามกระบวนการที่ตั้งไว้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งในด้านปฏิบัติและงบประมาณ 2. พนักงานให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้มีการจัด refresh training พนักงานต่อ ๆ ไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน) เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ :
023085600
e-mail :
kamonchanok.p@srtet.co.th
website :
www.srtet.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ดร.ปราโมทย์ ลิมปิผล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติ สถานี
แผนก :
ฝ่าย :
ปฏิบัติการเดินรถ
e-mail :
line ID :
มือถือ :