ข้อมูลกิจกรรม

สร้างเสริมความสุขในการทำงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์กรโดยการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรแบบบูรณาการณ์ จึงมีนโยบายให้ดำเนินโครงการ Happy Workplace ทั่งทั้งองค์กร เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุข ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรภายในบริษัท 2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
124
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงฟักไข่ชลบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. Plan คือ การวางแผน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน 2. DO คือ การปฏิบัติตามแผน การรณรงค์ ส่งเสริมให้ความรู้ 3. Check คือ การตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรม 4. Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสมและขยายผล นำข้อสรุปไปเสนอผู้บริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. จำนวนพนักงานที่ลาออกลดลงจากเดิม 4. ผลการตรวจสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมและทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
110 ม.2 ต.หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสามารถ อุมา
ตำแหน่ง :
supervisor
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
samart.uma@brf-asia.com
line ID :
มือถือ :
096-5934149